SOSPORADNA

VAŠE BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA

bezplatná právní poradna

Získejte odpověď od zkušených právníků!

dotaz

Vloženo dne: 13.10.2013: Dobrý den, chtěla bych se zeptat na výpovědní dobu z bytu. Máme uzavřenou smlouvu na byt na dobu určitou na jeden rok do 31.8. 

V nájemní smlouvě není uvedena možnost výpovědi, ale je tam věta, ve které se praví: "V ostatním, co není v této smlouvě uvedeno výslovně, řídí se poměry mezi účastníky těmi ustanoveními občanského zákoníku, která jsou svým obsahem uvedenému ujednání nejbližší."

Navíc jsou ve smlouvě zmíněné pokuty o placení nájmu: "V případě prodlení o více než 5 dní se zavazuje nájemce uhradit  pronajímateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každé jednotlivé prodlení. V případě prodlení každé jednotlivé platby o více než 30 dní se zavazuje nájemce uhradit pronajímateli další smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč a smluvní úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení."

Zajímalo by mě tedy, jestli můžeme v průběhu roku smlouvu vypovědět (a odstěhovat se), a jestli platí zákonná tříměsíční výpovědní lhůta? Jestli to jde i u této smlouvy na dobu určitou, když nebyla výpovědní doba ve smlouvě uvedena? A jestli bychom neplatili zmíněné poplatky po zbytek doby? 

Děkuji za odpověď.

 

 

ODPOVĚĎ:

  Nájem bytu upravují speciální ustanovení občanského zákoníku o nájmu bytu. Cílem těchto ustanovení je zvýšená ochrana nájemce bytu. Co se týká ustanovení o skončení nájmu bytu, tak k tomu občanský zákoník v ust.§ 710  mimo jiné stanoví, že nájem bytu skončí i písemnou výpovědí. V této písemné výpovědi musí být uvedena lhůta, kdy má nájem skončit, přičemž výpovědní lhůta činí tři měsíce  a počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně (ve Vašem případě pronajímateli). Toto ustanovení o výpovědi z nájmu se vztahuje i na nájem na dobu určitou (v dalším ustanovení občanský zákoník stanoví, že  v případě, že nájem bytu byl sjednán na dobu určitou, skončí    t a k é  uplynutím této doby.)

  V souvislosti s během výpovědní lhůty Vás ještě musím upozornit na to, že je důležité právě ono datum doručení.  Pokud budete výpověď předávat osobně, tak si musíte na kopii/stejnopisu výpovědi nechat od pronajímatele potvrdit datum převzetí. Pokud si nejste jista tím, zda si pronajímatel od Vás výpověď převezme, doporučuji, aby s Vámi šly další osoby jako svědci toho, že jste výpověď z nájmu chtěla pronajímateli předat, ale pronajímatel tuto výpověď odmítl převzít. Jako vhodnější   variantu doručení výpovědi pronajímateli doporučuji zaslat výpověď doporučenou poštou s doručenkou do vlastních rukou. Při poštovní přepravě však musíte posílat s tím, že – pokud není adresát zastižen – ukládá se zásilka na poště, což může prodloužit dobu doručování. Tak se může stát, že zásilku, kterou pošlete koncem měsíce, obdrží adresát až v měsíci následujícím, což má vliv na počítání běhu výpovědní lhůty.

  Nájemní smlouva končí uplynutím, výpovědní lhůty. Tedy pouhá skutečnost, že byt vyklidíte a odstěhujete se  před jejím uplynutím výpovědní lhůty, nemá na placení úhrad za byt vliv. 

  Co se týká úhrad za užívání bytu a dalších poplatků – toto vše je vázáno na trvání nájmu. Samozřejmě, že zálohové platby se vyúčtovávají po skončení nájmu. Ovšem v případě, že jste s některou z úhrad v prodlení, sankce se počítají až do úplného zaplacení dlužné částky na jejich běh nemá skončení nájmu vliv.

 

 

Komentáře:

Komentáře slouží k okomentování daného článku. Ne ke vkládání dotazů právníkům.
Nechcete li zveřejnit své jméno tak použijte přezdívku, anebo smyšlené.

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

face

POZOR ZMĚNA WEBU

  •  
  • V listopadu 2015 se bude spouštět nově upravený web SOSporadna.cz
  •  
  • Nový web se rozšiřuje do psychologie.
  • V každém odvětví budeme na web vkládat články s radami do života vytvořeny odborníky. Pokud chcete být informování o přesném datu spuštění nového webu, můžete zde vložit Váš email a my Vám zašleme zprávu i radami právníků i psychologů do života.
  •